Lezingen

Zondag 18 april 2021 DERDE PAASZONDAG-B
Hand 3, 13-15.17-19 De Messias zou sterven
1 Joh 2, 1-5a Christus die onze zonden goedmaakt
Lc 24, 35-48 Zo moet Christus lijden en verrijzen

En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 
JEZUS IN HUN MIDDEN
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.' 
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. 
Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.' 
En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. 
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' 
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; 
Hij nam het en at het voor hun ogen op. 
GIJ ZIJT MIJN GETUIGEN
Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden.' 
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 
Hij zei hun: 'Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden  en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. 
Gij zijt getuigen hiervan.