Lezingen

Zondag 31 januari  2021 - Vierde zondag door het jaar - B

Deut 18, 15 -20                Ik zal een profeet doen opstaan
Mc 1, 21-28                      Hij onderwees hen met gezag

PREDIKING TE KAFARNAÜM
Zij kwamen te Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij als leraar optrad. 
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden,
maar als iemand die gezag bezit. 
Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen. 
'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet, wie Gij zijt: de heilige Gods.' 
Jezus voegde hem dreigend toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg.' 
De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. 
Allen stonden zó verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' 
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.