Lezingen

Zondag 17 november 2019 - 33ste zondag door het jaar – C
Mal. 3, 19-20a            'De zon der gerechtigheid gaat op'
 Lc. 21, 5-19               'Het zal uitlopen op getuigenis geven'

ONDERGANG VAN TEMPEL EN STAD; EINDE VAN DE WERELD
5Toen sommigen opmerkten, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, zei Hij: 6'Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.' 7Ze vroegen Hem nu: 'Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?' 8Maar Hij zei: 'Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. 9En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.” 10Toen sprak Hij tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; 11er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. 12Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangenzetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. 13Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. 14Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. 15Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. 16Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. 17Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam; 18geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. 19Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.